OBOR VÝTVARNÝ HUDEBNÍ TANEČNÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ HLAVNÍ STRÁNKA / NÁSTĚNKA

Spolek rodičů a přátel Základní umělecké školy Uničov

 

Právní forma: samostatná právnická osoba - spolek

Sídlo: Litovelská 190, 783 91 Uničov

Aktuální předseda: Ing. Jana Suchá, tel. 737 978 805

 

POSLÁNÍ:

  • SRP ZUŠ Uničov sdružuje rodiče a přátele  ZUŠ Uničov za účelem podpory, organizování, zprostředkování a rozvoje aktivit školy, a zkvalitňování podmínek pro poskytování vzdělávání v ZUŠ. Ve své činnosti se řídí schválenými  stanovami.
  • SRP ZUŠ Uničov jedná se státními, soukromými i společenskými organizacemi, kulturními institucemi,  orgány státní správy a samosprávy na základě partnerství a vzájemného respektu.
  • SRP ZUŠ Uničov finančně podporuje veřejnou aktivitu školy, shromažďuje sponzorskou pomoc, uchází se o grantovou podporu různých institucí pro akce, které organizuje pro žáky ZUŠ Uničov. Spolek rodičů komunikuje s vedením školy, podílí se na koordinaci kontaktů mezi školou, rodinou a veřejností.
  • Výbor SRP ZUŠ Uničov je v úzkém kontaktu s rodiči, informuje je o potřebách a cílech činnosti školy a naopak seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami ze strany členů a podílí se na jejich vyřizování.
  • SRP ZUŠ Uničov přispívá dobrovolnou prací členů k organizačnímu zajišťování aktivit  školy mimo výuku.
  • Členem SRP ZUŠ Uničov může být každý občan starší 18  let, který souhlasí se stanovami. Má právo se aktivně podílet na jeho činnosti, volit a být volen do orgánů SRP, vznášet své náměty a připomínky.
  • Mezi základní povinnosti platí dodržování stanov a placení schváleného ročního členského příspěvku.
  • Spolek hospodaří s majetkem, který je tvořen členskými příspěvky, dobrovolnými příspěvky a výnosy z akcí, sponzorskými dary,  dotacemi a příspěvky z grantových programů. Způsob čerpání projednává výbor na základě schváleného  rozpočtu a plánu činnosti na daný školní rok.

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.

Výkonným orgánem spolku je výbor.

Statutárním orgánem spolku je předseda.

Stanovy spolku

Žádost o přijetí za člena spolku

Ukončení členství


Zápis z členské schůze SRP 21. 11. 2018

Hospodaření SRP ZUŠ Uničov 2017-2018